Algemene Voorwaarden

Definities:

Deena Bioinformatics: Eenmanszaak gevoerd door TP van Gurp gevestigd en kantoorhoudende te Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 52040488.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Deena Bioinformatics een overeenkomst aangaat, waarbij Deena Bioinformatics zich verplicht tot het verrichten van diensten.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Deena Bioinformatics en opdrachtgever en alle rechtshandelingen die daaraan voorafgaan. Afwijking van deze voorwaarden door opdrachtgever of Deena Bioinformatics dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door Deena Bioinformatics en opdrachtgever te worden geaccepteerd.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deena Bioinformatics heeft het recht een door de opdrachtgever aanvaard aanbod te herroepen, mits dit onverwijld, uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding geschiedt. De prijzen zijn altijd vermeld in euro en exclusief B.T.W. De aanbiedingen blijven 30 dagen geldig tenzij anders aangegeven.

3. Een overeenkomst tussen Deena Bioinformatics en opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een aanbod van Deena Bioinformatics. Opdrachten van opdrachtgever, anders dan aanvaarding van een reeds door Deena Bioinformatics gedaan aanbod, gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het staat Deena Bioinformatics steeds vrij een opdracht niet te aanvaarden.

4. Wanneer de opdrachtgever de opdracht na aanvaarding door Deena Bioinformatics wijzigt met een vermindering van werkzaamheden tot gevolg, is Deena Bioinformatics niettemin gerechtigd tot de volledige overeengekomen vergoeding. Een wijziging van de opdracht bestaande uit een vermeerdering van werkzaamheden van Deena Bioinformatics wordt beschouwd als een nieuwe opdracht en moet daarom schriftelijk worden overeengekomen.

5. Uitvoering van opdrachten door Deena Bioinformatics vindt plaats op door Deena Bioinformatics bepaalde wijze. Alle rechten op deze werkwijzen en andere door Deena Bioinformatics ontwikkelde uitvindingen naar aanleiding van een opdracht zullen aan Deena Bioinformatics toekomen. Deena Bioinformatics zal gelijksoortige werkwijzen ook mogen verrichten voor andere opdrachtgevers tenzij anders bedongen.

6.1 Een eventueel afgesproken termijn van de werkzaamheden is slechts een richtlijn en bindt Deena Bioinformatics nimmer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken termijn dreigt, zal Deena Bioinformatics zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleg plegen.

7.1 Deena Bioinformatics is steeds bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten zonder toestemming van de opdrachtgever.
7.2 Deena Bioinformatics aanvaardt noch enige verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid voor hulppersonen, die op verzoek van opdrachtgever zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht.

8.1 Deena Bioinformatics zal informatie en resultaten voortvloeiend uit een opdracht geheim houden en uiterlijk vijf jaar na voltooiing van de opdracht vernietigen. Tenzij ingevolge een wettelijke verplichting kan kennisneming daarvan alleen geschieden door de opdrachtgever zelf.
8.2 De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen de opdrachtgever ten gevolge van een opdracht te weten komt over Deena Bioinformatics of de werkwijzen van Deena Bioinformatics. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Deena Bioinformatics mag informatie anders dan de directe resultaten ter inzage worden gegeven aan derden onder verplichting van de vermelding van de naam Deena Bioinformatics.

9.1 Deena Bioinformatics zal werkzaamheden met de juiste zorg en kwaliteit uitvoeren. Er kan echter alleen aanspraak gemaakt worden op het bereiken van enig resultaat na uitdrukkelijk schriftelijke garantie, dat dit resultaat zal worden bereikt.
9.2 Deena Bioinformatics zal werkzaamheden kosteloos opnieuw verrichten indien niet is voldaan aan de vereiste vakmanschap en zorg mits de opdrachtgever binnen twee weken na het verkrijgen van de resultaten daartoe een verzoek indient.
9.3 De aansprakelijkheid van Deena Bioinformatics zal nimmer groter zijn dan de vergoeding die is verkregen of overeengekomen voor de betreffende opdracht.
9.4 Uitgesloten is aansprakelijkheid voor (gevolg-)schade geleden door opdrachtgever of derden die voortvloeit uit gebreken of fouten in de resultaten van de opdracht tenzij er sprake is van grove schuld of aantoonbare opzet.
9.5 In geen geval kan Deena Bioinformatics aansprakelijk worden gehouden, behoudens voor zover een door haar afgesloten bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op een uitkering geeft.

10.1 Deena Bioinformatics heeft het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle verdere rechten, indien:
a. opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst;
b. bij het aanvragen van surséance van betaling door opdrachtgever;
c. faillissement van opdrachtgever;
d. liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever;
e. de onmogelijkheid om van de betreffende overheden eventueel vereiste import en/of exportvergunningen met betrekking tot de te leveren of reeds geleverde goederen te verkrijgen.

10.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Deena Bioinformatics te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk te beëindigen, in zulk geval zal opdrachtnemer vergoed worden uitsluitend de kosten voorafgaande aan de beëindiging, eventueel aangevuld met een in redelijk overleg vast te stellen bedrag voor overhead en winst.

11. De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de rekeningen van Deena Bioinformatics binnen 14 dagen na factuurdatum.
Het staat Deena Bioinformatics steeds vrij periodiek tussentijdse rekeningen aan opdrachtgever toe te zenden.
Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever alle buitengerechtelijke, doch ook alle in een eventuele procedure werkelijk door Deena Bioinformatics te maken kosten verschuldigd aan Deena Bioinformatics, evenzeer als 1% rente per maand  over het van opdrachtgever te vorderen bedrag.
Deena Bioinformatics heeft in dat geval het recht de buitengerechtelijke incassokosten in te vorderen bij opdrachtgever.  Een eventueel recht op verrekening of opschorting van opdrachtgever is uitgesloten.

12.1 Deze overeenkomst is bij uitsluiting onderworpen aan het Nederlands Recht.
12.2 Geschillen worden berecht door de bevoegd Rechter in het Arrondissement Arnhem, tenzij krachtens dwingendrechtelijke competentieregels een andere Rechter uitsluitend bevoegd is.

13. Indien van deze voorwaarden versies in andere talen bestaan zal de Nederlandse immer prevaleren.

Ready-made GBS adapters for Sale

Pre-annealed, equilibrated and tested GBS adapters will be available soon! Please send an email to sales@deenabio.com